Bizimle çalışmak ister misiniz?

Barkodes ailesi hızla büyüyen yapısına takım arkadaşları aramaktadır. Sizler de genç ve yetenekli ekibimiz arasında yer almak, bizimle beraber büyümek istiyorsanız aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

İşe Alım Süreci:

Barkodes işe alım süreci teknik ve idari personele göre çeşitlendirilmiştir. İdari personel için işe alım, ön değerlendirme, idari mülakat, değerlendirme ve işe kabul esası uygulanırken, teknik personel için ön değerlendirme, idari mülakat, teknik mülakat, değerlendirme ve işe kabul esasına göre yapılmaktadır.

SOSYAL MESAFE ÖLÇÜM SİSTEMİ

Başvuru Formu

         

İkamet Adresi (gereklidir):

   

   

   

   

   

         

           

Bilgisayar Kullanımı:

      

      

      

      

Yukarıda verdiğim bilgilerin tamamen dogru olduğunu, işe kabul edildiğim takdirde bu bilgilerden birinin veya tamamının yanlış çıkması durumunda hiçbir hak talep etmeden Kurumunuzdan ayrılmayı ve bu nedenle Kurumunuzun maruz kalabileceği zarar veya ziyanı tamamen ödemeyi kabul ve taahhüt ederim.


BİLGİ FORMU VE MUVAFAKATNAME

Sayın İlgili,

Firmamıza gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle doldurmakta olduğunuz Başvuru Formunda yer alan genel ve özel nitelikteki kişisel verilerinizin Firmamız tarafından işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ve ilgili bilgiyi iradeniz ile tarafımızla paylaşmanız ile mümkün olacaktır.

İş Başvuru Formunda yer alan kişisel ve özel nitelikli verileriniz;

(1) Başvurmuş olduğunuz pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun tespiti,
(2) Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğiliminizin belirlenmesi,
(3) İş birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi,
(4) Tarafınızla iletişim sağlanması,
(5) Referanslarınızın araştırılması ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleriniz, haklarınız ve performansınız hakkında bilgi sahibi olunması,
(6) Kişilik özelliklerinize dair fikir sahibi olunması,
(7) İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi,
(8) Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,
(9) Sağlık ve sizin çalışmanız nedeniyle aile bireylerinizin/yakınlarınızın elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi,
(10) İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması,
(11) İşyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda iletişim kurulacak kişilerin bilgilerine sahip olunması,
(12) İşyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda asgari düzeyde sağlık durum ve geçmişinize dair bilgi sahibi olunması
Amacıyla işlenmektedir.
Firmamız verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri alır.

Firmamız tarafınıza ait kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek, operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), kargo şirketleri, ücret ve insan kaynakları araştırmaları yapan danışmanlık şirketleri, eğitim şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi, bankacılık hizmetleri, mali ve çalışma konuları ile ilgili kurumlar, vergi danışmanları, denetçileri ve diğer harici profesyonel danışmanlar, sağlık hizmetleri görevlileri ve özel sağlık şirketleri gibi Firmamıza hizmet ya da ürün sağlayan diğer kişiler ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, danışmanlık şirketleri dahil olmak üzere üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Firmamızın işlemekte olduğu adaya ait kişisel verilere -belirtilen amaçlar doğrultusunda-doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla firmamızı kontrol eden, firmamızca kontrol edilen veya firmamız ile ortak kontrol altında olan; firmamız ile organik bağı bulunan firma ve bağlantılı şirket çalışanları ile yetkilendirilmiş üçüncü kişilerin erişmesi mümkündür. Verilerin Firmamızın yeniden yapılanması, satılması, varlıklarının yeniden dağıtılması, elden çıkarılması, birleşmesi, bölünmesi ya da diğer kontrol değişiklikleri veya Firmamızın, Bağlantılı Şirketlerinin finansal durumunun değişmesi hallerinde ifşa edilmesi ya da aktarılması mümkündür. Bu alıcıların Amerika’da (Amerika Birleşik Devletleri dâhil), Avrupa’da, Asya’da ve veri koruma mevzuatının ülkemizden değişik olduğu diğer bölgelerde bulunması mümkündür. Elektronik ortamda tutulmakta olan verileriniz Firmamızın hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde ancak Firmamız kontrol ve denetiminde tutulabilir. Bu doğrultuda kayıtlarınızın Firmamız dışında bulunan bilgisayarlarda tutulmasını ve kayıtlarınıza söz konusu bilgisayarlardan erişilmesini kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Firmamıza, aile üyeleriniz ya da bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler hakkında veriler (örneğin sağlık ve sizin çalışmanız nedeniyle onların elde edebileceği diğer menfaatlere ilişkin) sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin (hukuken rıza vermeye yetkin oldukları hallerde), Firmamızın bu formda belirtildiği şekilde verileri işlemesi (aktarım da dâhil) ile ilgili açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu muvafakatnameyi imzalayarak, söz konusu rızayı hâlihazırda almış olduğunuzu veya alacağınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Onayınız ile Firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarından biri; “İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması” olduğu için, firmamız başvurunuz olumsuz sonuçlansa dahi, kişisel verilerinizi 1 yıl süre ile muhafaza etmeye devam edecektir.
İş başvurusu nedeniyle bu Muvafakatnameyi imzalamak zorunda olmadığınızı, başvuru formunda yer alan bilgilerden paylaşmak istemedikleriniz bulunması halinde bu kısımlara ilişkin cevap vermenizin mecburi olmadığını, fotoğrafınız dahil olmak kaydıyla belirtilen verileri firmamız ile paylaşmanızın ihtiyari olduğunu, bu halde sadece kendi iradeniz ile Firmamız ile paylaştığınız bilgilerin iş başvurunuzun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacağını bildiririz. Ancak her halde kanunda yer alan istisnalar kapsamında verilerinizin işlenebileceği hatırlanmalıdır.

Bununla birlikte işbu muvafakatname kapsamında verilen iznin muvafakatname kapsamına giren işlemlerle ilgili daha önce Firmamız tarafından işlenmiş bilgilerinizi de kapsamakta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Aşağıdaki bölümü onaylayarak yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak şu maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim:
• Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel verilerimin işlenmesine,
• Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin, Amerika (Amerika Birleşik Devletleri), Asya ve Avrupa da dâhil olmak üzere, veri koruma mevzuatının kendi ülkemden farklı olabileceği tüm diğer ülkelere belirtilen amaçlarda aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğimi,
• Kanun kapsamında sahip olduğum haklarıma ilişkin olarak işbu muvafakatname ile bilgilendirildiğimi,
• Ayrıca Firmanız ile ailem ve/veya bakmakla yükümlü olduğum kişilere ilişkin paylaştığım verilerle ilgili olarak, onların bu Rıza Forumunda belirtildiği anlamdaki verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak (aktarımda dâhil) rızalarını aldığımı aşağıyı bölümü onaylayarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıdaki başvuru koşulların okudum, anladım ve kabul ettim